Browsing: Sahabat

Oase kisah utsman bin affan
0

Utsman bin Affan adalah sahabat yang Rasulullah sendiri menggambarkannya sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Dia berprofesi sebagai pedagang. Dia kaya raya, ekonom yang handal, dan sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam.
Utsman mendapat julukan Dzun Nurain yang berarti yang memiliki dua cahaya.

Oase
0

Mu’awwiyah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umaiah Al Qurasyi Al Umawi adalah pendiri Daulat Umaiah di Suriah. Beliau lahir di Mekah dan sempat memusuhi Islam dan akhirnya memeluk Islam ketika penaklukan kota Mekah (8 H). Beliau sempat belajar tulis baca dan matematika, sehingga Rasulullah mengangkatnya menjadi juru tulisnya.

Oase al-qur'an petunjuk hidup
0

“Barangsiapa yang ingin hendak mendengar al-Quran tepat seperti diturunhan, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi ‘Abdin …! Barangsiapa yang ingin hendak membaca al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi ‘Abdin …!”

Oase Kisah Abu Bakar Ash Shiddiq, Sahabat Nabi
0

Nama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim. Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muththalib, ayah baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau dijuluki Abul Hasan dan Abu Turab.

Oase
0

Nama lengkapnya adalah ‘Utsman bin ‘Affan bin Abi Ash bin Umayah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al Umawy al Qurasy, pada masa Jahiliyah ia dipanggil dengan Abu ‘Amr dan pada masa Islam nama julukannya (kunyah) adalah Abu ‘Abdillah. Dan juga ia digelari dengan sebutan “Dzunnuraini”, dikarenakan beliau menikahi dua puteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam yaitu Ruqayah dan Ummu Kaltsum.

1 2